Kancelaria | GS
7
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

O KANCELARII

Kancelaria Radców Prawnych Gała i Wspólnicy Spółka komandytowa została założona w 2012 roku przez radcę prawnego dr Pawła Gałę i radcę prawnego Jacka Szymańskiego. Kancelarię stworzyli przyjaciele i profesjonaliści z pasji do prawa oraz chęci dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z różnych dziedzin prawa.

Radca prawny dr Paweł Gała

 

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  To autor licznych: wystąpień, artykułów, monografii, a także współautor publikacji zbiorowych, tak krajowych jak i zagranicznych. Publikacje te w przeważającej mierze dotyczą pasji zawodowych autora: prawa rolnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Uczestnik prac nad nowelizacją przepisów prawa rolnego.

Łączy w sobie naukowe i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów prawnych.

W czasie wolnym odpoczywa aktywnie (produkując własną żywność ekologiczną), podróżuje i czyta.

Radca prawny Jacek Szymański

 

Był znakomitym specjalistą z zakresu prawa gospodarczego, prawa konsumenckiego oraz prawa upadłościowego. W dniu 12 października 2016 roku zginął tragicznie w wypadku samochodowym i odszedł od nas na zawsze. Straciliśmy bardzo dobrego prawnika i niezawodnego przyjaciela. Jacek był pasjonatem nowoczesnych technologii i górskich wyścigów rowerowych, w których brał czynnie udział.

Wartości, jakie przyświecają naszej działalności od początku funkcjonowania kancelarii, są niezmienne. Najważniejsze dla nas jest by reagować na problemy naszych klientów szybko, rzetelnie i fachowo. Zależy nam bowiem na budowaniu długotrwałych relacji z klientami. Przestrzegamy zasad etyki, dbając o bezwzględne zachowanie tajemnicy zawodowej oraz stosując przejrzyste reguły współpracy.

 

Naszymi klientami są przedsiębiorcy z branży: nowoczesnych technologii, rynku rolnego i przemysłu przetwórstwa spożywczego (w tym produktów alkoholowych), e-commerce, a także podmioty zajmujące się tworzeniem i wdrażaniem w obrót dóbr intelektualnych.

Kancelaria jednak to nie tylko jej wspólnicy. To również zespół młodych, utalentowanych i ambitnych ludzi. Bogate i różnorodne doświadczenia zawodowe wspólników kancelarii pozwoliły stworzyć grupę osób zaangażowanych w pracy, potrafiących ze sobą współpracować, a także specjalizować się w wybranych dziedzinach prawa. Ludzi głodnych wiedzy.

 

W naszej pracy posługujemy się językiem polskim oraz angielskim.

CO ROBIMY?

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców począwszy od przygotowania koncepcji prawnej funkcjonowania danego podmiotu, poprzez bieżące doradztwo prawne w ramach już istniejącej struktury. Stosownie do Państwa zapotrzebowania proponujemy współpracę w ramach umowy o stałą obsługę lub pojedyncze zlecenie.

Nasze specjalizacje to:

Prawo handlowe

W tym zakresie świadczymy usługi prawne związane z tworzeniem i obsługą spółek prawa handlowego, a w szczególności:

 • doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy spółki ze względu na specyfikę zamierzonej lub prowadzonej działalności gospodarczej;
 • obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek;
 • opracowujemy, wdrażamy i nadzorujemy tworzenie procedur wewnętrznych, regulaminów, uchwał, umów menedżerskich, obsługę posiedzeń organów spółek;
 • przeprowadzamy procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek;
 • przeprowadzamy audyty w ramach nadzoru korporacyjnego, transakcji przekształceń, przejęć, łączenia, nabycia udziałów/akcji;
 • doradzamy w zakresie restrukturyzacji kosztów działalności spółek;
 • doradzamy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia spółek, ochrony majątku spółki, wspólników i członków zarządu;
 • przeprowadzamy procesy prawne w zakresie podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego i dobrowolnego wykupy akcji/udziałów, umarzania akcji/ udziałów, nabycia akcji/udziałów, wystąpienia wspólnika/akcjonariusza ze spółki;
 • reprezentujemy w sporach ze stosunków spółki m. in. w przedmiocie zaskarżania uchwał, dochodzenie odpowiedzialności od członków zarządu.
Prawo cywilne

Świadcząc usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa cywilnego, w szczególności:

 • przygotowujemy projekty wszelkiego rodzaju umów;
 • opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów;
 • uczestniczymy w procesach negocjacyjnych zmierzających do zawierania umów;
 • reprezentujemy Klientów we wszelkiego rodzaju sporach wynikających z realizacji postanowień umownych, tak w fazie przedsądowej, jak i toku postępowań sądowych czy też arbitrażowych;
 • służymy wsparciem w procesach windykacji roszczeń wynikających z kontraktów.
Prawo rolne

Prawo rolne stanowi jedną z zasadniczych specjalizacji naszej Kancelarii, w jej ramach:

 • zajmujemy się przygotowywaniem, negocjowaniem i wdrażaniem projektów kontraktów prawnorolnych, w tym obowiązkowych umów nabywania produktów rolnych;
 • świadczymy usługi w zakresie ochrony dóbr intelektualnych w rolnictwie;
 • doradzamy w zakresie wyboru formy organizacyjnoprawnej oraz ukonstytuowania
  i bieżącej obsługi grup producentów rolnych;
 • doradzamy w zakresie czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi;
 • świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód łowieckich;
 • zajmujemy się problematyką prawną obrotu produktami rolnymi oraz problematyką prawnych aspektów wdrażania do obrotu i ochrony produktów biotechnologii.
PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa konkurencji i praw konsumentów w takich sektorach gospodarczych jak m.in.: branża IT,

e-commerce, czy też branża spożywcza.

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się:

  • opiniowaniem umów, regulaminów (w tym regulaminów sklepów internetowych), wzorców umownych;
  • ochroną przed czynami nieuczciwej konkurencji;
  • nieuczciwą reklamą;
  • klauzulami niedozwolonymi;
  • reprezentowaniem przed Prezesem UOKiK w postępowaniach wyjaśniających, kontrolnych i spornych.
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z prawem własności intelektualnej (prawem autorskim i prawami pokrewnymi, prawem własności przemysłowej, ochroną wyłącznego prawa do odmian roślin, know how). Zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych, reprezentujemy Klientów w sporach przedsądowych oraz sądowych, udzielamy pomocy przy projektowaniu i negocjowaniu umów.

Zakres oferowanych przez nas usług w szczególności dotyczy:

   • projektowania i opiniowania umów przenoszących prawa na dobrach intelektualnych oraz umów licencyjnych na takich prawach;
   • doradztwa prawnego na rzecz twórców, producentów oraz wydawców muzycznych;
   • świadczenia usług dla wydawców prasowych (w tym podmiotów prowadzących serwisy i portale internetowe);
   • reprezentacji Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących m.in. naruszeń praw na dobrach niematerialnych.
PRAWO SPORTOWE

Doświadczenie w tym zakresie zdobyliśmy poprzez bieżącą obsługę jednego z polskich piłkarskich klubów sportowych. W ramach tej specjalizacji zajmujemy się:

    • przygotowywaniem i opiniowaniem kontraktów z zawodnikami, trenerami, menedżerami, działaczami;
    • obsługą prawną transferów;
    • przygotowywaniem i opiniowaniem umów sponsorskich;
    • reprezentowaniem zawodników i klubów sportowych w stosunkach z polskimi i międzynarodowymi związkami sportowymi, przed organami nadzoru, organami administracyjnymi oraz w postępowaniach sądowych.
PRAWO PRACY

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się między innymi:

    • opracowywaniem wzorów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia) oraz opiniowaniem gotowych dokumentów;
    • sporządzaniem wzorów: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zbiorowych układów pracy;
    • reprezentowaniem zarówno interesy pracodawców jak i pracowników we wszelkich sporach dotyczących stosunku pracy;
    • wspieraniem pracodawców w różnego rodzaju negocjacjach, w tym ze związkami zawodowymi, przedstawicielami załogi oraz w postępowaniach prowadzonych przez organy kontroli.
PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie prawa upadłościowego Analizujemy sytuację ekonomiczną spółki i doradzamy wybór optymalnej ścieżki postępowania upadłościowego. Reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Przygotowujemy zarządy do zgłoszenia wniosku upadłościowego oraz służymy wsparciem w toku postępowania przed sądem oraz w negocjacjach z wierzycielami.

Ponadto pomagamy naszym Klientom w likwidacji podmiotów, które nie będą już realizowały wyznaczonych celów gospodarczych. Uczestniczymy w otwarciu likwidacji, powołaniu likwidatorów, przeprowadzeniu procesu likwidacyjnego aż po etap wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców, urzędu skarbowego i statystycznego.

ODSZKODOWANIA

Pomagamy w uzyskaniu:

    • odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych (dotyczących zarówno osób jak i mienia);
    • odszkodowania z tytułu błędów lekarskich;
    • odszkodowania z tytułu szkód w nieruchomościach (komercyjnych i mieszkaniowych);
    • odszkodowania z tytułu szkód we wszelkich maszynach i sprzęcie, w tym także maszynach związanych z branżą budowlaną;
    • odszkodowania z umów ubezpieczeń upraw rolnych za szkody spowodowane gradem, suszą lub innymi czynnikami atmosferycznymi;
    • odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy;
    • odszkodowania od linii lotniczych za opóźniony lub odwołany lot bądź zagubiony bagaż;
    • odszkodowania za szkody łowieckie;
    • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny;
    • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W ramach oferowanych usług Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę windykacyjną. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala działać szybko i efektywnie na różnych etapach postępowania począwszy od działań polubownych poprzez postępowania sądowe i egzekucyjne w sprawach prowadzonych przeciwko osobom prawnym, jak i fizycznym. Dla naszych Klientów przygotowujemy pisma przedsądowe oraz procesowe oraz reprezentujemy ich w sprawach spornych przed sądem.

PUBLIKACJE

LISTA PUBLIKACJI

Ochrona prawna odmian roślin 

Paweł Gała, Małgorzata Korzycka, System Prawa Prywatnego, tom 14A, r. 2017

 

Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń z tytułu szkody łowieckiej

Paweł Gała, Przegląd Prawa Rolnego, tom 19, r. 2017

 

Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych

Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska – Koral, Przegląd Prawa Rolnego, tom 18, r. 2016

 

Problematyka bioróżnorodności w nowym PROW na lata 2014-2020

Paweł Gała, Studia Iuridica Agraria tom 13, r. 2015

 

Odstępstwo rolne jako prawny instrument ochrony gospodarstwa rodzinnego

Paweł Gała, SGGW r. 2015

 

Ochrona bioróżnorodności a prawa własności intelektualnej w rolnictwie

Paweł Gała, Studia Iuridica Agraria tom 12, r. 2014

 

Obszary wolne od GMO w Polsce

Paweł Gała, Studia Iuridica tom 59, r. 2014

 

Ograniczenia zbywania akcji i udziałów spółek strategicznych Agencji Nieruchomości Rolnych na gruncie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Paweł Gała, Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, r. 2012

 

Ochrona i wykorzystanie roślinnych zasobów genowych

Paweł Gała, Studia Iuridica Agraria tom 10, r. 2012

 

Zarząd powierniczy w ochronie dóbr intelektualnych w rolnictwie

Paweł Gała, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, r. 2011

 

Ochrona prawna odmian roślin

Paweł Gała, Małgorzata Korzycka – Iwanow, Studia Prawa Prywatnego nr 3, r. 2009

 

Odstępstwo rolne na tle innych licencji ustawowych

Paweł Gała,  Studia Iuridica Agraria tom 7, r. 2009

 

Naruszenie wyłącznego prawa do odmiany i jego sankcje cz. II

Paweł Gała, Wiadomości Rolnicze Polska nr 5, r. 2009

 

Naruszenie wyłącznego prawa do odmiany i jego sankcje

Paweł Gała, Wiadomości Rolnicze Polska nr 4, r. 2009

 

Ochrona wyłącznego prawa do odmian roślin

Paweł Gała, Nasza Rola nr 3, r. 2009 r.

 

Wyłączne prawo do odmian roślin

Paweł Gała, Raport Rolny – dodatek, r. 2009

 

Ochrona wyłącznego prawa do odmian roślin w Polsce cz. II

Paweł Gała, Raport Rolny nr 4, r. 2009

 

Ochrona wyłącznego prawa do odmian roślin w Polsce

Paweł Gała, Raport Rolny nr 3, r. 2009

 

Korzystanie z nasion własnego rozmnożenia – korzyści i obowiązki

Paweł Gała, Wiadomości Rolnicze Polska nr 3, r. 2009

 

Wyłączne prawo do odmian roślin

Paweł Gała, Wiadomości Rolnicze Polska nr 2, r. 2009

 

Odmiana jest własnością hodowcy

Paweł Gała, Nasza Rola nr 3, r. 2008

 

Odstępstwo rolne – przywilej i obowiązek rolnika

Paweł Gała, Biuletyn Informacji Krajowej Federacji Producentów Zbóż, r. 2007

 

Odstępstwo rolne – przywilej i obowiązek

Paweł Gała, Magazyn Farmerski nr 1, r. 2007

 

Odstępstwo rolne – ustawowy obowiązek zapłaty

Paweł Gała, Magazyn Farmerski nr 7, r. 2006

 

Prawne aspekty wykorzystania materiału ze zbioru odmiany chronionej jako materiału siewnego

Paweł Gała, Hodowla Roślin i Nasiennictwo nr 3, r. 2004

 

Zakres ochrony licencjobiorcy wyłącznego prawa do nowej odmiany rośliny uprawnej

Paweł Gała, Studia Iuridica Agraria tom 3, r. 2002

PRACA

Kancelaria jest zainteresowana współpracą ze studentami ostatnich lat studiów prawniczych oraz z aplikantami radcowskimi I lub II roku aplikacji.

 

Osobom zainteresowanym odbyciem praktyk w trakcie studiów lub pracą na stanowisku asystenta prawnego w naszej kancelarii oferujemy możliwość zdobywania wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów z zakresu prawa rolnego, prawa konsumenckiego, prawa handlowego i cywilnego, prawa pracy i prawa własności intelektualnej.

 

Od osób zainteresowanych współpracą oczekujemy pracowitości, kreatywności i zaangażowania. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres siedziby kancelarii lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@kancelaria-gs.pl wraz z dopisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na potrzeby Kancelarii Radców Prawnych Gała i Wspólnicy Sp. k. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.922)”

 

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

KONTAKT

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GAŁA I WSPÓLNICY Sp. k.

ul. Olchowa 13

43-170 Łaziska Górne

 

 tel.: +48 32 3406680
 tel./fax: +48 32 2434027

 sekretariat@kancelaria-gs.pl

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00